Εξεταστέα Ύλη - Εξετάσεις

Κατά τη διάρκεια των τριών τριμήνων του διδακτικού έτους του Γυμνασίου, γίνεται αξιολόγηση της προόδου κάθε μαθητή προφορικώς και γραπτώς. Η αξιολόγηση αυτή έχει χαρακτήρα διδακτικό, διότι με αυτή επιδιώκεται ανακεφαλαίωση από τους μαθητές της διδαχθείσης ύλης και ταυτόχρονα προετοιμασία για τις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των διδασκόντων, γιατί δίνει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για επαναλήψεις. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπλάσουν όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να επιλύσουν τυχόν απορίες τους και να προετοιμασθούν αποτελεσματικά για τις εξετάσεις που ξεκινούν το γ’ δεκαήμερο του Μαΐου.

Πριν τη λήξη των μαθημάτων - η οποία καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας - οι διδάσκοντες καθηγητές ορίζουν την εξεταστέα ύλη, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης. Με βάση αυτήν την ύλη διεξάγονται στο τέλος του σχολικού έτους:

α. γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη Γυμνασίου
β. γραπτές απολυτήριες εξετάσεις για την Γ’ τάξη του Γυμνασίου
 
Tότε τα παιδιά εξετάζονται γραπτώς στα περισσότερα μαθήματα και η βαθμολογία των γραπτών υπολογίζεται στα ετήσια αποτελέσματα.  
 
Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων υπολογίζεται στον ετήσιο βαθμό.