Μαθηματικά

Τα Μαθηματικά, ως κλάδος των Θετικών Επιστημών, βασίζονται κατ’ εξοχήν στην κριτική ικανότητα και την ορθολογική σκέψη, τις οποίες διεγείρουν και καλλιεργούν.  Μέσα από τη διδασκαλία τους επιτυγχάνουμε την οργάνωση του τρόπου σκέψης του μαθητή, στοιχείο απαραίτητο για τη γενικότερη καλλιέργειά του και την αντιμετώπιση προβλημάτων, και όχι μόνον στο πλαίσιο του μαθήματος.

Τα Μαθηματικά περιλαμβάνουν δύο (2) κλάδους: α. της Άλγεβρας και β. της Γεωμετρίας. Η διδασκαλία τους γίνεται σε όλες τις τάξεις παράλληλα αλλά σε ξεχωριστές ώρες.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο επιδιώκεται:
1. Να εμπεδώσουν οι μαθητές και να συμπληρώσουν την ύλη που ήδη διδάχθηκε στο Δημοτικό Σχολείο.
2. Να ασκηθούν στην ορθολογική και πειθαρχημένη σκέψη.
3. Να αναπτύξουν την ικανότητα για ακριβή σύλληψη εννοιών, μεγεθών και ιδιοτήτων.
4. Να εθισθούν στη διατύπωση νοημάτων, κανόνων και αξιωμάτων με τη χαρακτηριστική τάξη, σαφήνεια και ακρίβεια της «γλώσσας» των Μαθηματικών.
5. Να κατανοήσουν τη σημασία και την αξία της απόδειξης γενικών νόμων.
6. Να συνδέσουν τα Μαθηματικά με τον πραγματικό κόσμο, αφού αυτός συνιστά την αναφορά και συμπυκνώνει την ουσία.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Σε κάθε τάξη του Γυμνασίου διδάσκονται όσα προβλέπονται από το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο. Στην Ιόνιο Σχολή προστίθεται ακόμη μία ώρα Μαθηματικών στις τάξεις του Γυμνασίου, η οποία προορίζεται για να γίνονται περισσότερες ασκήσεις, να δίδονται περισσότερες διευκρινίσεις και να λύονται τυχόν απορίες των μαθητών. Η ώρα αυτή έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Από το σχολικό έτος 2007-2008 εισήχθησαν στο Γυμνάσιο τα νέα βιβλία Μαθηματικών, τα οποία γράφτηκαν σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Κάθε βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: Α’ Άλγεβρα – Β’ Γεωμετρία. Άξονας αναφοράς είναι οι δύο ώρες εβδομαδιαίως για την Άλγεβρα και δύο ώρες για τη Γεωμετρία, που διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή. Η κατανομή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί, κατά περίσταση, προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη διδασκαλία και στους δύο κλάδους του μαθήματος.

Επιπλέον, με τη φροντίδα του καθηγητή Μαθηματικών του Γυμνασίου Βασίλη Κυριακάκη εκδόθηκε από την Ιόνιο Σχολή και χρησιμοποιείται από τους μαθητές ένα ξεχωριστό τεύχος, τα «Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου-Ασκήσεις εμπέδωσης και επανάληψης», το οποίο συνεπικουρεί στην επίτευξη του διδακτικού στόχου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Η μεθοδολογία του διδακτικού έργου των καθηγητών Μαθηματικών  πηγάζει από τη μελέτη της επιστημονικής διδακτικής, από την εμπειρία στον τομέα των Μαθηματικών κατά τη διαδρομή  της Ιονίου Σχολής επί  σειρά σχολικών ετών και από την επιμονή του διδάσκοντος να εμπεδώσουν  όλα τα παιδιά κάθε τμήματος τις διδασκόμενες ενότητες.

Σύμφωνα με τα νέα μοντέλα διδασκαλίας των Μαθηματικών η απόκτηση γνώσης είναι μια «κατασκευαστική» διαδικασία. Η γνώση γίνεται κτήμα του μαθητή, όταν αυτός συμμετέχει ενεργά σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, κάθε διδακτική ώρα γίνεται ώρα ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή με κυρίαρχο στοιχείο την προσωπική εργασία του. Για το λόγο αυτό θεωρούμε βασικούς άξονες της διδασκαλίας την εξερεύνηση καταστάσεων, την ανακάλυψη νέων γνώσεων, την ερμηνεία των ήδη αποκτηθέντων και τη βαθύτερη κατανόηση και συσχέτισή τους.

Επιπλέον, η επιτυχία στο μαθησιακό αποτέλεσμα προϋποθέτει την εφαρμογή ενεργητικών, συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπου τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται χωριστά, η διαθεματική προσέγγιση καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ μαθημάτων και ενιαιοποιεί το περιεχόμενο διδασκαλίας με στόχο την ολόπλευρη εξέταση των φαινομένων. Η διαθεματικότητα συντελεί, τελικά, ώστε οι νέες έννοιες να αποκτούν περιεχόμενο και στη συνέχεια, μέσω συνδέσεων, το απαιτούμενο βάθος και εφαρμοσιμότητα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Με την έννοια «αξιολόγηση» νοείται ότι μέσω αυτής επιδιώκεται η ακόμη καλύτερη, η τελική κατανόηση των διδασκομένων ενοτήτων και έτσι γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί:
α. ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων.
β. η καταλληλότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε.
γ. ο βαθμός συνεργασίας μαθητή-καθηγητή που επιτεύχθηκε.
δ. η σωστή αξιοποίηση πολλών και διαφορετικών πηγών πληροφόρησης.
ε. η ανάπτυξη της συνθετικής και δημιουργικής ικανότητας καθώς και η ανάπτυξη της αυτενέργειας.
στ.  το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι μαθητές.

Στην Ιόνιο Σχολή πιστεύουμε ότι τα Μαθηματικά δεν πρέπει να διδάσκονται με τρόπο που εξασφαλίζει απλά τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Αντιθέτως, αποδεχόμενοι ότι το σχολείο προσφέρει ευρύτερη μόρφωση και καλλιέργεια, η διδασκαλία των Μαθηματικών αναπτύσσει τη λογική σκέψη, προσφέροντας στο μαθητή ένα εφόδιο πολύτιμο και στη μελλοντική πορεία του.