Γερμανικά

Η γερμανική γλώσσα αποτελεί τη δεύτερη κατ’ επιλογήν ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Ξεκινά στη Δ’ Δημοτικού με τρεις ώρες εβδομαδιαίως και συνεχίζεται στις δύο επόμενες τάξεις με τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως.

Η μέθοδος διδασκαλίας στηρίζεται στις θέσεις της σύγχρονης διδακτικής και μεθοδολογίας και ο στόχος είναι η ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων:

Προφορική έκφραση
Γραπτή έκφραση
Κατανόηση προφορικού λόγου
Κατανόηση γραπτού λόγου

Ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εξοικείωση των μαθητών με στοιχεία που αφορούν στον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), κάτι που θεωρείται εξίσου σημαντικό πλέον με τις παραπάνω δεξιότητες για την επιτυχή επικοινωνία στην ξένη γλώσσα.

Η μεθοδολογία βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, ενώ ο διαδραστικός χαρακτήρας του μαθήματος, δίνει στους μαθητές κίνητρα να αυτενεργήσουν και να αναπτύξουν τις επιθυμητές δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο.

Τέλος, το μάθημα εμπλουτίζεται από εργασίες (projects), με στόχο την εφαρμογή των κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων.