Ευέλικτη Ζώνη - Σχολική Ζωή

Η ενότητα "Ευέλικτη Ζώνη-Σχολική Ζωή" εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Σκοπός είναι να "ενεργοποιήσει" τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των  μαθητών και με τις καταστάσεις ζωής. Η "θεματική" είναι ανοικτή: προτείνεται από τους μαθητές και διαμορφώνεται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Τα βασικά στοιχεία μέσα από τα οποία η Ευέλικτη Ζώνη επιτελεί το στόχο της είναι:
- η διαθεματική προσέγγιση
- οι δραστηριότητες ενεργητικής φύσης και συλλογικού διερευνητικού προσανατολισμού (projects)
- η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών
- η ένταξη στη μαθητική ομάδα όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκής επίδοσης, φύλου ή κοινωνικής προέλευσης, ώστε να προετοιμαστούν να ζήσουν, ως δημιουργικοί πολίτες, σε σύνθετες κοινωνίες, με πολιτισμική ποικιλότητα.
- η ανάπτυξη της χειροκατασκευαστικής ικανότητας των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Με όλα τα παραπάνω:
α. αλλάζει το καθημερινό "τοπίο" του σχολείου, το οποίο καθίσταται λιγότερο ανελαστικό και περισσότερο δημιουργικό,
β. ουσιαστικοποιείται η μάθηση,
γ. στηρίζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού,
δ. ενθαρρύνεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η συνεργασία, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η ανάληψη πρωτοβουλιών και, γενικά, η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στην εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία.