Γερμανικά

H διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο

Η Γερμανική Γλώσσα αποτελεί τη δεύτερη κατ’ επιλογήν ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Ξεκινά στη Δ’ Δημοτικού με τρεις ώρες εβδομαδιαίως και συνεχίζεται στις δύο επόμενες τάξεις με τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως.

Η μέθοδος διδασκαλίας στηρίζεται στις θέσεις της σύγχρονης διδακτικής και μεθοδολογίας και ο στόχος είναι η ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων:
- Προφορική έκφραση
- Γραπτή έκφραση
- Κατανόηση προφορικού λόγου
- Κατανόηση γραπτού λόγου

Ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εξοικείωση των μαθητών με στοιχεία που αφορούν στον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), κάτι που θεωρείται εξίσου σημαντικό πλέον με τις παραπάνω δεξιότητες για την επιτυχή επικοινωνία στην ξένη γλώσσα.
Η μεθοδολογία βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, ενώ ο διαδραστικός χαρακτήρας του μαθήματος, δίνει στους μαθητές κίνητρα να αυτενεργήσουν και να αναπτύξουν τις επιθυμητές δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο.

Τέλος, το μάθημα εμπλουτίζεται από εργασίες (projects), με στόχο την εφαρμογή των κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας προετοιμάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες για το πρώτο δίπλωμα του Ινστιτούτου Goethe (Fit in Deutsch 1/ Επίπεδο Α1).

H διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα Γερμανικά διδάσκονται στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής κατ’ επιλογήν, ως 2η ξένη γλώσσα (η άλλη είναι τα Γαλλικά).

Στόχος είναι:
Να εξοικειωθούν οι μαθητές  με  τη γερμανική γλώσσα, σε επίπεδο κατανόησης και παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου.
Να οδηγηθούν σταδιακά στη συνειδητή εκμάθηση της γλώσσας.
Να γνωρίσουν στοιχεία που αφορούν στον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Οι καινούριοι μαθητές, που για πρώτη φορά διδάσκονται Γερμανικά, εντάσσονται στο τμήμα των αρχαρίων. Όσοι όμως προέρχονται από το Δημοτικό Σχολείο μας γράφουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ένα κατατακτήριο τεστ, που ελέγχει το βαθμό στον οποίο ο μαθητής μπορεί να κατανοεί και να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ένταξη του κάθε μαθητή στο κατάλληλο γι’ αυτόν τμήμα, εν όψει της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεών του.

Πιστοποίηση: Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην πρωινή ζώνη προετοιμάζει τους μαθητές για την απόκτηση των διπλωμάτων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς στις ξένες γλώσσες. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το:
Α1 στην Α’  Γυμνασίου
Α2 στη Β’  Γυμνασίου
Β1 στη Γ’  Γυμνασίου

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ

Η μέθοδος διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας στηρίζεται στις θέσεις της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας, επιδιώκοντας τη βιωματική και επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας.

H διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 
Η Γερμανική Γλώσσα διδάσκεται, ως μάθημα επιλογής, στην Α’ και Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου, και οι στόχοι του μαθήματος βρίσκονται σε άμεση σχέση και συνάφεια με αυτούς του Γυμνασίου.

Mέσα από τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Λύκειο επιδιώκεται:
1. Να συνεχίσουν οι μαθητές την πορεία τους για την απόκτηση των διπλωμάτων του Ινστιτούτου Goethe.
2. Να μπορούν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά στη γερμανική γλώσσα με επιτυχία και άνεση.
3. Να γνωρίσουν το τρόπο σκέψης και τον πολιτισμό του γερμανικού λαού και να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και στις αυξημένες απαιτήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου και πολυπολιτισμικού, πλέον, κοινωνικού περίγυρου.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ

Και στο Λύκειο η μέθοδος διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στηρίζεται στη βιωματική και επικοινωνιακή προσέγγισή της. Το μάθημα προσανατολίζεται στην πρακτική χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο πραγματικών συνθηκών επικοινωνίας. Δε βασίζεται στη στείρα απομνημόνευση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, αλλά στην ουσιώδη επαφή με τη γλώσσα ως φορέα πολιτισμού.

Δίδεται, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στην ομαδική εργασία και τη συνεργασία εντός και εκτός τάξης, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους και την προσωπικότητά τους, μαθαίνοντας να αυτενεργούν και να αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες.
 
Το σκοπό αυτό εξυπηρετούν:
α. Η χρήση οπτικο-ακουστικού υλικού και νέων τεχνολογιών στο μάθημα, οι οποίες προσφέρουν στο μαθητή την ευκαιρία να προσεγγίσει με τρόπο άμεσο και ζωντανό τη γλώσσα που μελετά.
β. Η ένταξη στο μάθημα όχι μόνο βιβλίων, αλλά και πρωτότυπων, σύγχρονων κειμένων, όπως για παράδειγμα άρθρων, τα οποία προέρχονται από τον ξενόγλωσσο Τύπο ή το διαδίκτυο. Η θεματολογία του υλικού ποικίλλει και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι μαθητές συζητούν, αναλύουν και εμβαθύνουν, με απώτερο στόχο την κατάκτηση της Γερμανικής Γλώσσας.
γ. Οι διαθεματικές εργασίες (projects), οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να συνδυάζουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, να τις διευρύνουν, να τις επεκτείνουν σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, να εκμεταλλεύονται τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες, να συνεργάζονται αλλά και να αυτενεργούν.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
 
Η επιλογή των βιβλίων που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία γίνεται με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και τις απαιτήσεις του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση τα βιβλία πληρούν τις προδιαγραφές του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες και συμβαδίζουν με τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής επιστήμης.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
 
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης και παραγωγής λόγου σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Λύκειο της Ιονίου Σχολής, οι μαθητές είναι σε θέση όχι απλά να χρησιμοποιούν τη Γερμανική Γλώσσα στην επικοινωνία τους με ξένους λαούς, αλλά και να αντιλαμβάνονται το βαθύτερο περιεχόμενό της.